Informatie Centrum

  • De grootste bron van moeilijk te vinden en schaarse onderdelen ter wereld
  • Kwalitatief hoogwaardige producten
  • One-stop-services van de toeleveringsketen

algemene voorwaarden

Dit artikel zijn de Algemene Voorwaarden voor Jinftry om producten (producten) te verkopen. De klanten van Jinftry ("Klanten") zijn verplicht om de volgende verkoopvoorwaarden in detail te lezen.

1. AANVAARDING EN ANNULERING VAN BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geaccepteerd door Jinftry of de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Jinftry, en elke schriftelijke aanvraag voor bestellingen die bij Jinftry zijn ontvangen, wordt niet echt geaccepteerd.

Met de schriftelijke toestemming van Jinftry kan de klant een door Jinftry geaccepteerde bestelling annuleren, maar het product van de bestelling mag geen "NC/NR" of "niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar" product zijn, geen niet-standaard product /maatwerk, en niet onderworpen aan de koopovereenkomst Van ingetogen producten. Niet-standaard producten/aangepaste producten worden gedefinieerd als speciale bestellingen, aangepaste bestellingen, niet-standaard productbestellingen, niet-conventionele voorraadproducten of productbestellingen met toegevoegde waarde. Niet-standaardproducten zijn niet-opzegbaar en niet-restitueerbaar. Als de bestelling om welke reden dan ook wordt geannuleerd of anderszins wordt ingetrokken, en geen beperking vormt voor andere rechtsmiddelen die Jinftry mogelijk heeft als gevolg van een dergelijke annulering of andere intrekking, omvat de redelijke annulerings- of herbevoorradingsvergoeding alle kosten en verplichtingen die door Jinftry zijn gemaakt, en betaalt aan Jinftry. Het verzoek van de klant om een ​​nieuwe afspraak te maken is onderworpen aan de beoordeling van Jinftry om het te accepteren. Nadat Jinftry de bestelling bij de transporteur heeft ingediend, kan de bestelling niet worden geannuleerd of opnieuw worden gepland. Jinftry behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken verkopen toe te wijzen en het aantal geselecteerde producten onder haar klanten te beperken.

1a. TERUGSTUURBELEID

Retourzendingen worden over het algemeen binnen 30 dagen na de datum van verzending afgerond. Als Jinftry de retourzending heeft beoordeeld en ermee instemt om deze te accepteren, moeten de verzendkosten voor de retourzending door de klant worden betaald. Jinftry accepteert geen rembourszendingen. Bepaalde producten moeten mogelijk rechtstreeks naar de oorspronkelijke fabrikant worden teruggestuurd. Alle artikelen moeten in hun originele verpakking en in een herverkoopbare staat blijven. Neem voordat u het product retourneert contact op met onze verkoopvertegenwoordiger om het autorisatienummer van het geretourneerde materiaal en de oplossingsinstructies te verkrijgen.

Bovenstaande verklaring met betrekking tot retouren is niet van toepassing op niet-annuleerbare/niet-retourneerbare producten, en niet-standaard producten/maatwerkproducten. (Zie het gedeelte "Niet-annuleerbare/niet-retourneerbare producten" van deze voorwaarden.)

1b. Clausule ter voorkoming van namaakproducten

Alleen producten die oorspronkelijk door Jinftry zijn verzonden, of producten die zijn verzonden door Jinftry in opdracht van de leverancier (drop-ship), worden teruggestuurd naar Jinftry. Klanten moeten bewijzen dat het product bij Jinftry is gekocht en dat er geen vervanging is voor hetzelfde product van andere leveranciers, distributeurs of andere soortgelijke productbronnen voordat het product aan Jinftry kan worden geretourneerd. De geretourneerde goederen dienen zich in de originele verpakking (fabrikantverpakking of Jinftry-verpakking) in ongebruikte staat (behalve defecte) te bevinden. Behalve onder gecontroleerde omstandigheden mogen ESD-gevoelige producten niet worden geopend.

2. Prijs

Bestellingen worden in rekening gebracht tegen de prijs die van kracht is op het moment van verzending. De prijs is in overeenstemming met de voorschriften van Jinftry en geldt voor de periode zoals vermeld in de offerte van Jinftry. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte in het algemeen voor 30 dagen. Als de markt in korte tijd aanzienlijk fluctueert, wat resulteert in een stijging van de kosten van Jinftry of andere omstandigheden buiten de controle van Jinftry, kan de prijs stijgen. Als de werkelijke aankoophoeveelheid van de klant niet overeenkomt met de hoeveelheid op basis van de vorige offerte, betaalt de klant de niet-gereduceerde prijs van de werkelijke aankoophoeveelheid, evenals een aanvullende betaling voor andere noodzakelijke uitgaven voor een enkele aankoop. De prijs is exclusief belastingen en andere vergoedingen, waaronder verkoop-, gebruiks-, verbruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde en soortgelijke belastingen, of andere vergoedingen die worden geheven door een overheidsinstantie, internationale verzendkosten, vrachtvervoers- en makelaarskosten, bankkosten, consulaire vergoedingen en documenten Kosten etc.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle betalingen moeten worden gedaan in de valuta die op de originele factuur is vermeld. Geaccepteerde creditcards zijn onder andere de gangbare creditcards, winkelkaarten en de belangrijkste bankpassen, waaronder VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, enz. Creditcardafrekeningsgegevens moeten vóór verzending door de nieuwe klant worden geverifieerd. Bedrijven, scholen en instanties kunnen binnen 30 dagen betalen via de drie referenties of de door Jinftry gespecificeerde methoden. Prepaid overschrijving/elektronische overschrijving/formulier: Klanten kunnen geld overmaken naar onze bank. Na het plaatsen van de bestelling sturen we een proforma factuur per e-mail, die onze bankgegevens, het totale bedrag van de goederen en de verzendkosten bevat. We reserveren 72 uur voorraad voor uw bestelling in afwachting van geld. Als er geen geld is ontvangen, wordt de bestelling na 20 werkdagen geannuleerd. De klant is verantwoordelijk voor invoerrechten en belastingen.

Aanvullende omschrijving betalingsvoorwaarden

De Klant stemt ermee in het volledige nettobedrag van elke factuur van Jinftry te betalen in overeenstemming met de voorwaarden van elke dergelijke factuur, zonder verrekening of aftrek. Bestellingen zijn onderworpen aan kredietgoedkeuring door Jinftry, die naar eigen goeddunken op elk moment de voorwaarden van het krediet van de Klant kan wijzigen, betaling in contanten, bankoverschrijving/EFT of via een officiële bankcheque kan eisen, en/of betaling van een of alle verschuldigde bedragen voor de bestelling van de Klant vóór verzending van een of alle Producten. Als Jinftry redelijkerwijs van mening is dat het vermogen van de Klant om betalingen te doen kan worden aangetast of als de Klant een factuur niet op tijd betaalt, kan Jinftry de levering van een bestelling of een resterend saldo daarvan opschorten totdat een dergelijke betaling is gedaan of een bestelling of een resterende saldo daarvan. De klant blijft aansprakelijk voor de betaling van alle producten die al zijn verzonden en alle niet-standaardproducten die door de klant zijn besteld. Klant stemt ermee in om financiële informatie te verstrekken die Jinftry redelijkerwijs nodig heeft voor het bepalen van kredietvoorwaarden en/of voortzetting van kredietvoorwaarden. Cheques worden geaccepteerd onder voorbehoud van inning en de datum van ophaling wordt beschouwd als de datum van betaling. Elke cheque die van de Klant wordt ontvangen, kan door Jinftry worden gebruikt tegen enige verplichting die de Klant aan Jinftry verschuldigd is krachtens dit of enig ander contract, ongeacht een verklaring die op een dergelijke cheque staat of ernaar verwijst, zonder dat de Klant aansprakelijk is voor eventuele aanvullende bedragen die de Klant aan Jinftry verschuldigd is . De aanvaarding door Jinftry van een dergelijke cheque vormt geen verklaring van afstand van het recht van Jinftry om het resterende saldo te innen. Op facturen die niet op de vervaldag zijn betaald, wordt tot de datum van betaling een rente berekend tegen het jaarlijkse tarief van achttien (18%) procent of een lager tarief als het wettelijk toegestane maximum. Als de Klant de betaling niet op tijd verricht, kan Jinftry juridische of billijke rechtsmiddelen aanwenden, in welk geval Jinftry recht heeft op vergoeding van de kosten voor inning en redelijke advocatenhonoraria. Er wordt een servicetoeslag van $ 25 (USD) in rekening gebracht voor alle geretourneerde cheques.

4. BTW

Amerikaanse zendingen

Indien wettelijk vereist, zal Jinftry federale, staats- en/of lokale verkoop-, gebruiks-, accijns- en andere belastingen innen die van toepassing zijn op de verzending van een klant. Deze belastingen komen bovenop de aankoopprijs van de Producten waarop een bestelling betrekking heeft. De klant zal de juiste belasting afdragen, tenzij de klant is vrijgesteld van belasting en Jinftry een geldig ondertekend certificaat van belastingvrijstelling in zijn bestand heeft.

Internationale zendingen

Alle toepasselijke btw-, PST-, HST- en/of GST-kosten samen met makelaarskosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant en zijn verschuldigd op het moment van levering.

5. LEVERING

Alle zendingen door Jinftry zijn F.O.B. punt van verzending vanaf de vestiging van Jinftry en het bedrag van alle transportkosten zal door de Klant aan Jinftry worden betaald naast de aankoopprijs van de Producten. Behoudens het recht van Jinftry om het transport te onderbreken, geldt de levering van de Producten aan de vervoerder als levering aan de Klant en gaan de eigendom en het risico van verlies over op de Klant. Jinftry zal redelijke inspanningen leveren om de verzending te starten en de levering zo dicht mogelijk bij de door de Klant gevraagde leveringsdatum(s) te plannen. De klant erkent dat de door Jinftry verstrekte leveringsdata slechts schattingen zijn en dat Jinftry niet aansprakelijk is voor het niet leveren op dergelijke data. De keuze van de vervoerder en de bezorgroute wordt gemaakt door Jinftry, tenzij specifiek door de Klant aangegeven. Jinftry behoudt zich het recht voor om in termijnen te leveren. Vertraging in de levering van één termijn geeft de Klant niet het recht om een ​​andere termijn(en) te annuleren. Levering van een deel van Producten binnen dertig (30) dagen na de gevraagde datum vormt een tijdige levering. Levering van een hoeveelheid die afwijkt van de opgegeven hoeveelheid ontslaat de Klant niet van de verplichting om de levering in ontvangst te nemen en de geleverde Producten te betalen.

6. JINFTRY'S BEPERKTE GARANTIE

Jinftry stemt ermee in alle overdraagbare garanties die Jinftry ontvangt van de fabrikant van aan de Klant verkochte Producten aan de Klant over te dragen. Jinftry geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Producten. In het bijzonder geeft Jinftry geen garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid van de producten of hun geschiktheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel of met betrekking tot inbreuk op de inbreuk. De aansprakelijkheid van Jinftry die voortvloeit uit de verkoop van producten aan de klant is uitdrukkelijk beperkt tot ofwel (1) restitutie van de aankoopprijs die door de klant voor dergelijke producten is betaald (zonder rente), of (2) reparatie en/of vervanging van dergelijke producten, bij Jinftry's verkiezing, met dergelijke rechtsmiddelen exclusief en in plaats van alle andere. De klant moet Jinftry binnen 90 dagen vanaf de datum van verzending van een defect product op de hoogte stellen. Deze garantie vervangt alle andere garanties, hetzij mondeling, schriftelijk, expliciet, impliciet of wettelijk. Impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing. De verplichtingen van de klant en de rechtsmiddelen van Jinftry met betrekking tot defecte of niet-conforme producten zijn uitsluitend en uitsluitend zoals hierin vermeld. Verder is er geen garantie van toepassing als het product onderhevig is geweest aan verkeerd gebruik, statische ontlading, verwaarlozing, ongeval, wijziging, of op enigerlei wijze is gesoldeerd of gewijzigd.

7. JINFTRY CORPORATE RoHS COMPLIANCE EN LOODVRIJ BELEID

Het is het beleid van Jinftry Electronics om producten te identificeren en aan de klant aan te bieden als RoHS-conform of loodvrij, alleen nadat aan specifieke vereisten is voldaan. Jinftry voert geen producttests uit en vertrouwt uitsluitend op de fabrikant van het product voor identificatie van RoHS-conformiteit en voor afwezigheid van lood. Verder geeft Jinftry geen garantie, certificering of conformiteitsverklaring met betrekking tot genoemde Producten. Het product wordt alleen geadverteerd of aangeboden als RoHS-klacht of loodvrij nadat voldoende bewijs is ontvangen van de fabrikant van het onderdeel; en van elke inventaris, hetzij in een bak of op bestelling, is vastgesteld dat deze RoHS-conform en/of loodvrij is. Alle relevante bewijsstukken worden bewaard en bewaard gedurende ten minste vier jaar vanaf de datum van ontvangst. Jinftry definieert de term "RoHS" als door de leverancier verklaarde naleving van alle beperkte voorschriften voor gevaarlijke stoffen onder de ELV-, WEEE- of RoHS EU-richtlijnen, voorschriften of wetten. Jinftry definieert de term "loodvrij" als betrekking hebbend op elk product dat door een leverancier als "loodvrij" is verklaard. Alle verklaringen van Jinftry over RoHS-conformiteit zijn gebaseerd op documentatie van de producent.

7a. JINFTRY CORPORATE WEEE-BELEID

Jinftry Electronics is niet geregistreerd als een "producent" in de Europese Unie en biedt geen WEEE-recyclingprogramma binnen de EU. Een zeer klein aantal producten dat Jinftry verkoopt, valt onder de richtlijn 2002/96/EC van de Europese Unie, bekend als WEEE. Daarom is het beleid van Jinftry Electronics om EEE-geclassificeerde producten (zoals gedefinieerd door EU-richtlijn 2002/96/EC) niet te exporteren of op de markt te brengen naar klanten binnen de lidstaten van de Europese Unie.

7b. PRODUCT LAND VAN HERKOMST

Jinftry Electronics houdt informatie over het land van herkomst bij van alle producten in haar inventaris. Deze informatie wordt aan klanten verstrekt op productetiketten en verzenddocumenten van producten. Deze informatie is gebaseerd op door de fabrikant verstrekte informatie volgens US Treasury, US Customs Regulations. Onze fabrikanten verstrekken Jinftry niet het land van oorsprong van elke grondstof of subcomponent die in het eindproduct van de fabrikant is verwerkt.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL JINFTRY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD? inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winst- of inkomstenderving, terugroepkosten, claims voor serviceonderbrekingen of het niet leveren van downtime, testen, installatie- of verwijderingskosten, kosten van vervangende producten, materiële schade, persoonlijk letsel, overlijden of juridische kosten. Het verhaal van de klant op Jinftry voor een claim zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs die de klant voor de goederen heeft betaald, ongeacht de aard van de claim, hetzij in een bevelschrift, contract of anderszins. DOOR ENIGE PARTIJ MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE DOOR JINFTRY GELEVERD WORDEN EN IN HET PRODUCT VAN DE KLANT ZIJN OPGENOMEN.

9. PRODUCTVEILIGHEIDSKENNISGEVING EN BEPERKINGEN

Producten zijn uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik. Producten zijn traceerbaar naar de OEM-fabrikant en partij-/datumcode, indien beschikbaar en op verzoek op het moment van bestelling van de klant. Jinftry bepaalt niet de specificaties en voert geen prestatie- of veiligheidstests uit van producten die het verkoopt. Specificatiebladen die aan klanten worden verstrekt, zijn geproduceerd door de fabrikant of overgenomen van informatie die door de fabrikant is verstrekt. Jinftry is geen Qualified Manufacturers List (QML) leverancier of leverancier van Qualified Product Listing (QPL) componenten. De klant gaat ermee akkoord dat alle aankopen voor commerciële of andere toepassingen zijn waarvoor geen QPL-componenten nodig zijn. Elke verwijzing naar militaire specificaties in onze catalogus of op onze website is alleen ter referentie en wijzigt deze algemene voorwaarden niet. Jinftry neemt niet deel aan productveiligheidsengineering, productveiligheidsbeoordeling of productveiligheidstests. Jinftry kan geen veiligheidstests, veiligheidsevaluaties of veiligheidstechnische diensten leveren. Producten verkocht door Jinftry zijn niet ontworpen, bedoeld of geautoriseerd voor gebruik in levensondersteunende, levensonderhoudende, menselijke implanteerbare, nucleaire faciliteiten, vluchtcontrolesystemen of andere toepassingen waarbij het falen van dergelijke Producten kan leiden tot persoonlijk letsel, verlies van mensenlevens of catastrofale materiële schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, medische hulpmiddelen van klasse III zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en Federal Aviation Administration (FAA) of andere luchtwaardigheidstoepassingen. Als de Klant de Producten gebruikt of verkoopt voor gebruik in dergelijke toepassingen:

(1) Klant erkent dat dergelijk gebruik of dergelijke verkoop op eigen risico van de Klant is; (2) Klant stemt ermee in dat Jinftry en de fabrikant van de Producten niet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor enige claim of schade die voortvloeit uit dergelijk gebruik; (3) DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD OM JINFTRY EN DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN SCHADELIJK TE HOUDEN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN, UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN DIE UIT OF DERGELIJKE IN VERBAND VERBAND HOUDEN.

10. VERKLARINGEN EN ADVIES

Indien opgaven of adviezen, al dan niet technisch, aan Klant worden aangeboden of gegeven, worden dergelijke opgaven of adviezen geacht kosteloos en kosteloos aan Klant verstrekt te zijn. Jinftry is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke verklaringen of adviezen. De technische ondersteuning van Jinftry wordt telefonisch verleend en is daarom uiterst beperkt van omvang, waardoor we niet rechtstreeks kunnen deelnemen aan het ontwerp van producten van klanten. We voeren geen productgeschiktheidsonderzoeken of technische beoordelingen uit van producten die we verkopen, noch voor het eindproduct dat een klant produceert.

11. NIET-ANNULEERBARE/NIET-RETOURBARE PRODUCTEN

Van tijd tot tijd zal de Verkoper de Koper op de hoogte stellen van een product dat "NC/NR" is (niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar) wanneer wordt vastgesteld dat een bestelling dergelijke verkoopvoorwaarden vereist. De koper begrijpt dat "NC/NR"-producten specifiek voor de koper door Jinftry van de fabrikant worden verkregen. Ongeacht de omstandigheden stemt de koper ermee in dat "NC/NR"-producten niet door de koper kunnen worden geannuleerd, geretourneerd of verplaatst zonder de instemming van zowel de leverancier van Jinftry als de schriftelijke toestemming van Jinftry Electronics. Elk Mil-Spec-product dat is gekocht bij Jinftry Electronics is niet-opzegbaar/niet-retourneerbaar. Producten met het label vochtgevoelig zijn NC/NR als de verpakking is geopend. Alle producten die zijn gekocht door klanten die door Jinftry Electronics zijn geclassificeerd als distributeurs of makelaars van elektronische componenten, worden beschouwd als niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als een bestelling software of ander intellectueel eigendom bevat, wordt dergelijke software of ander intellectueel eigendom door Jinftry aan de Klant geleverd onder het auteursrecht en de gebruikerslicentie, waarvan de voorwaarden en bepalingen zijn uiteengezet in de licentieovereenkomst die bij dergelijke software of ander intellectueel eigendom wordt geleverd . Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten of licenties voor het gebruik van software of ander intellectueel eigendom op een manier of voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door een dergelijke licentieovereenkomst. Ongeopende software kan worden geretourneerd voor krediet. Geopende software mag niet worden geretourneerd, tenzij deze defect is.

13. OVERMACHT

Jinftry is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, producttoewijzingen, materiaaltekorten, arbeidsconflicten, transportvertragingen, onvoorziene omstandigheden, overmacht, handelingen of nalatigheid van andere partijen, handelen of nalaten van civiele of militaire autoriteiten, prioriteiten van de overheid, branden, stakingen, overstromingen, zware weersomstandigheden, computeronderbrekingen, terrorisme, epidemieën, quarantainebeperkingen, rellen of oorlog. Jinftry's tijd voor levering of uitvoering wordt verlengd met de periode van een dergelijke vertraging of Jinftry kan, naar eigen goeddunken, elke bestelling of het resterende deel daarvan annuleren, zonder aansprakelijkheid door kennisgeving aan de Klant.

14. EXPORTCONTROLE

Jinftry Electronics zet zich in voor naleving van alle Amerikaanse exportregelgeving en -wetten. Jinftry zal niet verkopen of verzenden naar landen onder embargo van de?V.S. Treasury Office of Foreign Asset Control (OFAC). Jinftry zal niet verkopen of verzenden aan personen of organisaties die door de Amerikaanse schatkist zijn geïdentificeerd als Specially Designated Nationals en Blocked Persons. Jinftry zal geen producten verkopen of verzenden die verboden zijn onder de Export Administration Regulations aan personen of organisaties die geïdentificeerd zijn door de?V.S. Ministerie van Handel, Bureau voor Industrie en Veiligheid (BIS). Jinftry zal geen exportvergunningen aanvragen op grond van de Export Administration Regulations. Jinftry neemt deel aan BIS Export Enforcement en OFAC-transactierapportage. Bovendien verbiedt Jinftry de wederuitvoer, tussenhandel of overslag van zijn producten naar personen, organisaties of landen die verboden zijn door de OFAC of BIS. De verkoop, wederverkoop of andere dispositie van Producten en alle gerelateerde technologie of documentatie zijn onderworpen aan de exportcontrolewetten, -regelgeving en -orders van de Verenigde Staten en kunnen onderworpen zijn aan de export- en/of importcontrolewetten en -regelgeving van andere landen . De klant stemt ermee in om al deze wetten, voorschriften en orders na te leven. De Klant erkent verder dat hij geen Producten direct of indirect zal exporteren naar een land waarnaar een dergelijke export of verzending is beperkt of verboden. De klant erkent zijn verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een eventuele vergunning voor export, herexport of import.

14.1 Disclaimer voor exportclassificatie

Elk gebruik van Jinftry-classificaties, of het nu ECCN's zijn of een variatie van geharmoniseerde tariefcodes, is zonder een beroep op Jinftry en op risico van de gebruiker. Exportclassificaties kunnen worden gewijzigd. Als u exporteert of herexporteert, is uw bedrijf, als geregistreerde exporteur, verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste classificatie van elk item op het moment van export. Elke exportclassificatie door Jinftry is alleen bedoeld voor intern gebruik door Jinftry en mag niet worden opgevat als een verklaring of garantie met betrekking tot de juiste exportclassificatie, noch worden gebruikt om licentiebepalingen te doen.

15. ALGEMEEN

De Algemene Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of geannuleerd zonder de schriftelijke toestemming van Jinftry. Dienovereenkomstig worden door Jinftry geleverde goederen en diensten alleen verkocht onder de hierin vermelde voorwaarden. De verkoop van Producten hieronder wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden, niettegenstaande tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden in een bestelling, inkooporder, planningsschema, bevestiging, bevestiging of enige andere vorm of document uitgegeven door een van de partijen die van invloed zijn op de aankoop en/of verkoop van producten. Niettegenstaande eventuele algemene voorwaarden op de bestelling van de Klant, zijn de informatie en voorwaarden op de Kredietaanvraag leidend voor de Klant en Jinftry. Eventuele tegenstrijdige verklaringen of voorwaarden die worden vermeld op de inkooporders, facturen, bevestigingen of andere door de klant gegenereerde documenten ("Klantdocumenten"), hetzij hiervoor of hierna ingediend, worden tenietgedaan door indiening van de kredietaanvraag en de uitgifte van krediet door Jinftry , en tegen alle andere of aanvullende voorwaarden in enige Klantdocumenten wordt hierbij bezwaar gemaakt door Jinftry. De uitvoering van een contract door Jinftry wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de instemming van de Klant met de Verkoopvoorwaarden van Jinftry, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Jinftry. Bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst, zal de aanvang van de uitvoering en/of levering uitsluitend voor het gemak van de Klant zijn en niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Klant of een van deze. Indien een overeenkomst niet eerder tot stand is gekomen met wederzijdse schriftelijke overeenstemming, wordt aanvaarding door de Klant van goederen of diensten beschouwd als aanvaarding door de Klant van de hierin vermelde voorwaarden. Er mogen geen rechten, plichten, overeenkomsten of verplichtingen hieronder worden toegewezen of overgedragen van rechtswege, fusie of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jinftry. De verplichtingen, rechten, voorwaarden en bepalingen hiervan zijn bindend voor de partijen hierbij en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. De verklaring van afstand of schending van enige voorwaarde, voorwaarde of convenant hiervan, of verzuim onder enige bepaling hiervan, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde, voorwaarde of overeenkomst die hierin is opgenomen, of van enige daaropvolgende schending of verzuim van welke aard dan ook of natuur. Elke bepaling hiervan die in een rechtsgebied verboden of niet-afdwingbaar is, zal, met betrekking tot een dergelijk rechtsgebied, niet effectief zijn in de mate van een dergelijk verbod of niet-afdwingbaarheid zonder de overige bepalingen hiervan in dat rechtsgebied ongeldig te maken, of de geldigheid of afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in een ander rechtsgebied aan te tasten. jurisdictie. De Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas en de toepasselijke wetten van de Verenigde Staten.

Shopping Cart Tel: +86-755-82518276 Email: sales@jinftry.com Skype: +8615019224070, annies65, +8615118125813 QQ: 568248857, 827259012, 316249462 Mobile: +8615019224070, +8615118118839, +8615118125813 WeChat: Send Message
TOP